مقاله تأثير روش تدريس در پيشرفت تحصيلي | وارسانا

به سايت خوش آمديد !


براي مشاهده مطلب اينجا را کليک کنيد


                                      

                                                                    

خانه » دسته‌بندی نشده » مقاله تأثير روش تدريس در پيشرفت تحصيلي

مقاله تأثير روش تدريس در پيشرفت تحصيلي

مقاله تأثير روش تدريس در پيشرفت تحصيلي
 

1 . SID.ir | تاثير روش تدريس همياري بر نگرش و پيشرفت تحصيلي درس …
‎دانلود رایگان متن کامل مقاله علمی پژوهشی تاثير روش تدريس همياري بر نگرش و
پيشرفت تحصيلي درس رياضي دانش آموزان پايه پنجم ابتدايي شهرستان گچساران.
 

2 . مقاله تاثیر روش های تدریس حل مسئله ومتداول بر پیشرفت تحصیلی …
‎تاثیر روش های تدریس حل مسئله ومتداول بر پیشرفت تحصیلی درس ریاضی … متن www.civilica.com/Paper-BIRJAND01-BIRJAND01_401=تاثیر-روش-های-تدریس-حل-مسئله-ومتداول-بر-پیشرفت-تحصیلی-درس-ریاضی.htmlکامل این مقاله منتشر نشده است و فقط به صورت چکیده یا چکیده مبسوط در پایگاه …
 

3 . بررسی رابطه روش های تدریس (مباحثه گروهی،پرسش وپاسخ،نمایش علمی …
‎هدف این پژوهش بررسی تاثیر روش های آموزشی مباحثه گروهی،پرسش و … مقاله نخستین
همایش ملی علوم تربیتی و روانشناسی. … تأثیر روش تدریس همیاری بر انگیزش و
پیشرفت تحصیلی دانشآموزان پسر در درس مطالعات اجتماعی پایه سوم ابتدایی.
 

4 . بررسی تأثیر روش تدریس کاوشگری بر میزان پیشرفت تحصیلی …
‎بررسی تأثیر روش تدریس کاوشگری بر میزان پیشرفت تحصیلی درس علوم
تجربی دانش‌آموزان پسر پایه پنجم ابتدایی. مقاله 4، دوره 8، شماره 29، تابستان 1394،

 

5 . تأثیر شیوه‌های جدید آموزش بر خلاقیت و پیشرفت تحصیلی دانشجویان
‎تأثیر شیوه‌های جدید آموزش بر خلاقیت و پیشرفت تحصیلی دانشجویان. مقاله 5، دوره journal.bpj.ir/article_516616.html4، شماره 4، بهار 1394، صفحه 119-142 XML اصل مقاله (372 K). نوع مقاله: علمی – …
 

6 . تأثیر روش تدریس بایبی در میزان یادگیری و انگیزش پیشرفت …
‎تأثیر روش تدریس بایبی در میزان یادگیری و انگیزش پیشرفت تحصیلی دانش
آموزان. مقاله 3، دوره 3، شماره 5، زمستان 1394، صفحه 39-55 XML اصل مقاله (326 K).
 

7 . تحقیق رابطه بین روشهای تدریس معلم در کلاس با پیشرفت تحصیلی …
‎بین روش تدریس و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان ۸۹ درصدضریب همبستگی وجود … bankmaghaleh.ir/تحقيق-رابطه-بين-روشهای-تدريس-معلم-در-کل/تاثیر جو روانی – اجتماعی کلاس در پیشرفت تحصیلی، دانشکده علوم تربیتی و …
 

8 . مقاله تأثير روش تدريس در پيشرفت تحصيلي دانش آموزان (در درس …
‎ دانلود رایگان متن کامل مقاله علمی پژوهشی تاثير روش تدريس همياري بر نگرش و mazrae.nicedltext.ir/مقاله-تأثير-روش-تدريس-در-پيشرفت-تحصيلي/پيشرفت تحصيلي درس رياضي دانش آموزان پايه پنجم ابتدايي شهرستان گچساران.[PDF]
 

9 . دریافت فایل
‎رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ. ﭘﺎﯾﺎن. ﻧﺎﻣﻪ ﺑﺮاي درﯾﺎﻓﺖ درﺟﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ (. M. A. ) در رﺷﺘﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي درﺳﯽ. ﻋﻨﻮان:
ﺗﺄﺛﯿﺮ روش ﺗﺪرﯾﺲ. اﮐﺘﺸﺎﻓﯽ. ﺑﺮ ﺧﻼﻗﯿﺖ و ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ درس رﯾﺎﺿﯿﺎت. داﻧﺶ آﻣﻮزان ﭘﺴﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﭘﻨﺠﻢ. اﺑﺘﺪاﯾﯽ.
 

10 . مقاله تاثیر روش تدریس در پیشرفت تحصیلی دانش اموزان در درس …
‎20 ژوئن … این فایل مقاله تاثیر روش تدریس در پیشرفت تحصیلی دانش اموزان در درس ریاضی که جزو با ارزش ترین فایلهای ایرانی در موتورهای جستجو می باشد، …Searches related to مقاله تأثير روش تدريس در پيشرفت تحصيلي
 

11 . مقایسه تأثیر روش تدریس مشارکتی مبتنی بر بحث گروهی و روش …
‎ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺗﺄﺛﻴﺮ روش ﺗﺪرﻳﺲ ﻣﺸﺎرﻛﺘﻲ ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﺑﺤﺚ ﮔﺮوﻫﻲ و روش ﺗﺪرﻳﺲ ﺗﻮﺿﻴﺤﻲ ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﻛﻨﺘﺮل ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ،. در
ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ. ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ داﻧﺶ … ﺑﺎ وﺟﻮد ﺳﻴﺴﺘﻢ آﻣﻮزﺷﻲ و ارزﺷﻴﺎﺑﻲ ﻓﻌﻠﻲ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ، ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﺑﺎ روش ﺗﺪرﻳﺲ
ﺗﻮﺿﻴﺤﻲ از ﻧﻈﺮ داﻧﺶ. آﻣﻮزان ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ … ارﺟﺎع ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت زﻳﺮاﺳﺖ. : Touni N. A …
 

12 . مقاله تاثیر روش تدریس در پیشرفت تحصیلی دانش اموزان در درس …
17 ژانويه … *مقاله تاثیر روش تدریس در پیشرفت تحصیلی دانش اموز*. تعداد صفحات:9. فرمت
فایل:word. زمستان 86. چكيده. پيشرفت تحصيلي يكي از …[PDF]
 

13 . اصل مقاله – مجله مطالعات آموزش و یادگیری
‎ي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت آﻣﻮزش و ﻳﺎدﮔﻴﺮي. ،. دوره. ﺷﺸﻢ. ، ﺷﻤﺎره. دوم، ﭘﺎﺋﻴﺰ و زﻣﺴﺘﺎن. 1393. ﻣﻘﺪﻣﻪ. ﻳﻜﻲ از ﻋﻮاﻣﻞ jsli.shirazu.ac.ir/article_2959_efe09cd5c1e20e1d5ad90c7135bb4c7e.pdfﻣﻬﻤﻲ ﻛﻪ ﻣﻲ. ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻴﺰان ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ و ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ داﻧﺶ. آﻣﻮزان را. ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻗﺮار دﻫﺪ، روش. ﻫﺎي ﺗﺪرﻳﺴﻲ
…[PDF]
 

14 . ﻣﺸﺎرﻛﺘﻲ ﺑﺮ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ و اي ﺗﺄﺛﻴﺮ آﻣﻮزش ﺑﻪ روش ﭘﺮوژ
‎ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ، روش ﺗﺪرﻳﺲ ﺳﺨﻨﺮاﻧﻲ، روش ﺗﺪرﻳﺲ ﻓﻌـﺎل، روش. ﻣﺸﺎرﻛﺘﻲ،. روش ﭘﺮوژه. اي . ﻣﻘﺪﻣﻪ …. در
ﻣﻘﺎﻟﻪ. اي ﻃـﻲ اراﺋـ. ﺔ. ﻳـﻚ ﺷـﻴﻮ. ة. ﺟﺪﻳـﺪ ﺗـﺪرﻳﺲ در. آﻣﻮزش رﻳﺎﺿﻲ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي ﻳﻜﻲ از ﻃﺮﺣﻬﺎي. ﻛﺎرآﻳﻲ.
 

15 . مقاله درباره بررسي تأثير روش تدريس رياضي در پيشرفت تحصيلي …
‎24 مه … لینک دانلود و خرید پایین توضیحات فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت تعداد filehouse.ir/مقاله-درباره-بررسي-تأثير-روش-تدريس…/علوم-انسانی/صفحات: ۱۳ بررسي تأثير روش تدريس رياضي در پيشرفت …[PDF]
 

16 . اصل مقاله
‎ﻫﺪف از اﻧﺠﺎم اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ. ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ. ي. ﻣﻴﺰان. ﺗﺄﺛﻴﺮ. دو روش آﻣﻮزش ﺑﻪ ﺷﻴﻮه. ي. ﺑﺎزي و ﺳﻨﺘﻲ ﺑﺮاﻧﮕﻴﺰه و jsp.uma.ac.ir/article_4_8a25f319e7570341bc93ec4d1d8a1732.pdfﭘﻴﺸﺮﻓﺖ. ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ رﻳﺎﺿﻲ داﻧﺶ. آﻣﻮزان ﭘﺴﺮ ﺳﺎل ﺳﻮم اﺑﺘﺪاﻳﻲ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان. ﺑﻮده اﺳﺖ، روش ﺗﺤﻘﻴﻖ. ،. ﻧﻴﻤﻪ آز.
ﻣﺎﻳﺸﻲ.
 

17 . مقاله بررسي تأثير روش تدريس رياضي در پيشرفت تحصيلي دانش …
‎13 ژوئن … لینک دانلود و خرید پایین توضیحات فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت تعداد https://sevilfile.ir/مقاله-بررسي-تأثير-روش-تدريس-رياضي-در-پي/صفحات: ۹ بررسي تأثير روش تدريس رياضي در پيشرفت …[PDF]
 

18 . بررسی تأثیر روش تدریس مشارکتی با به کارگیری تقویت فردی و …
‎یافته های تحقیق حاکی از تأثیر قابل توجه روش یادگیری مشارکتی بر پیشرفت trj.uok.ac.ir/article_14607_561458e044f97e66d79480cd01878317.pdfتحصیلی زبان انگلیسی در گروه آزمایشی، نسبت. به گروه کنترل بود که به روش …
 

19 . مقایسه تأثیر روش‌های تدریس سکوسازی، حل مسئله و سنتی بر …
‎مقایسه تأثیر روش‌های تدریس سکوسازی، حل مسئله و سنتی بر پیشرفت تحصیلی journals.iau.ir/article_521695_0.htmlدرس ریاضی. نشریه علمی پژوهشی آموزش و ارزشیابی (فصلنامه). مقاله 5، دوره 7، شماره …
 

20 . مقاله بررسي تأثير روش تدريس رياضي در پيشرفت تحصيلي دانش …
‎18 ژوئن … لینک دانلود و خرید پایین توضیحات فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت تعداد file-yabi.ir/مقاله-بررسي-تأثير-روش-تدريس…در-پ…/علوم-انسانی/صفحات: ۷ بررسي تأثير روش تدريس رياضي در پيشرفت …Searches related to مقاله تأثير روش تدريس در پيشرفت تحصيلي
 

ایمیل شما آشکار نمی شود

نوشتن دیدگاه


تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است - طراحی شده توسط پارس تمز
NS